Pályázati kiírás

2008. szeptember 18. 2117

Dombrád Város Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény ( továbbiakban: Kjt.) 20/A. - alapján pályázatot hirdet a dombrádi Ady Endre Mûvelõdési Ház és Könyvtár igazgató munkakör betöltésére

1./A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:

Határozott idejû 5 évig tartó közalkalmazotti jogviszony, magasabb vezetõi megbízás              

2./ Foglalkoztatás jellege:  Teljes munkaidõ

3./ A magasabb vezetõi megbízás idõtartama:  A magasabb vezetõi megbízás határozott idõre, a kinevezéstõl számított 5 évig szól.

4./ A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, 4492 Dombrád, Kossuth u. 60.

5./ A munkakörbe tartozó, illetve a magasabb vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátása, nyilvános közgyûjteményi tevékenység, egyéb szórakozás, kultúra ágazatban végzett kiegészítõ tevékenységek és az intézmény vezetése

6./ Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt., a magasabb vezetõi pótlék megállapítására a Kjt és a 150/1992 ( XI.20) Korm. rendelet 3. számú mellékletében foglaltak az irányadók. 

7./ Pályázati feltételek:

- szakirányú egyetemi végzettség vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsõfokú szakirányú munkaköri szakvizsga vagy fõiskolai könyvtárosi,

- legalább 5 éves szakmai gyakorlat;

- magyar állampolgárság;

- büntetlen elõélet;

- legalább 5 éves vezetõi gyakorlat

- kiemelkedõ szakmai vagy tudományos tevékenység folytatása

8./ A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- szakmai végzettséget igazoló dokumentumok másolata;

- erkölcsi bizonyítvány eredeti példány;

- vezetõi gyakorlat igazolása;

- szakmai önéletrajz; munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai elképzelések.

9. / A munkakör betölthetõségének idõpontja: A munkakör legkorábban 2008. december 23. napjától tölthetõ be.

10./ A pályázat benyújtásának határideje: a Kulturális Közlönyben történõ megjelenést követõ 30 napon belül

11./ A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Teschmayer Gábor nyújt, a 06-70-371-8539 -es telefonszámon.

12./ A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak Dombrád Város Önkormányzata 4492 Dombrád, Rákóczi u. 36. címére történõ megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a „VEZETÕI PÁLYÁZAT ADY ENDRE MÛVELÕDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR” megnevezést.

13./ A pályázat elbírálásának módja, rendje: közmûvelõdési szakemberekbõl álló szakértõi bizottság véleményének megkérését követõen Dombrád Város Önkormányzat Képviselõ-testülete

14. / A pályázat elbírálásának határideje: a beadási határidõ lejártát követõ 30 napon belül

15./ A pályázati kiírás további közzétételének helye:

Kulturális Közlöny, www.dombrad.hu honlap Személyügyi Központ honlap

Értékelés:
(0 szavazat)