Tájékoztató a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről Kiemelt

2020. november 11. 2299

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020.(XI.10.) Korm. rendeletében (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2020. november 11. napjától hatályba lépő, szigorúbb védelmi intézkedések bevezetéséről döntött.

1. A maszkviselési szabályok megerősítése

A hatodik életévét be nem töltött kiskorú kivételével mindenki köteles a) a tömegközlekedési eszközön,
b) a 10 000 főnél nagyobb lakónépességű település belterületén a települési önkormányzat által kijelölt közterületen, illetve nyilvános helyen, kivéve a sporttevékenység során, valamint a parkokban, illetve zöldterületeken,
c) az üzletben történő vásárlás, illetve az üzletben történő munkavégzés során,
d) – az irodák, sportolás céljára szolgáló helyiségek és az üzemi helyiségek területének kivételével – a bevásárlóközpont területén,
e) a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló törvényben meghatározott
ea) közlevéltár külső személyek számára látogatható területén,
eb) nyilvános magánlevéltár külső személyek számára látogatható területén,
f) ügyfélfogadási időben
fa) a közigazgatási szerv ügyfelek részére nyitva álló területén,
fb) az egyetemes postai szolgáltató által vagy a postai közreműködők által üzemeltetett, az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben, továbbá
fc) minden egyéb olyan helyiségben, amelyben ügyintézés céljából ügyfélfogadás zajlik, és a helyiségben – az ott foglalkoztatottakat is beleértve – rendszeresen 5 főnél többen tartózkodnak egy időben,
g) minden olyan helyiségben, amelyben tömegközlekedési eszközre várakoznak,
h) a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet szerinti vendéglátó üzletben (a továbbiakban: vendéglátó üzlet)
ha) történő munkavégzés során,
hb) vendégként
orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot (a továbbiakban együtt:maszk) olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.

Az egészségügyi intézmény területén – kivéve az egészségügyi intézményben ápolt beteg az elhelyezésére szolgáló kórteremben való tartózkodás során - mindenki köteles maszkot viselni.

A szociális intézményben az ott foglalkoztatottaknak az ellátottakkal való közvetlen érintkezéskor, vagy ha tartósan 1,5 méteren belüli távolságban tartózkodnak az ellátottakkal, illetve az ellátottaknak a közösségi programok alkalmával és a közösségi terekben való tartózkodás esetén lehetőség szerint maszkot kell viselniük.

2. A kijárási tilalom és a közterületi magatartási szabályok

Este 8 óra és reggel 5 óra között mindenki köteles a lakóhelyén, a tartózkodási helyén vagy a szálláshelyén tartózkodni.

A fentiektől eltérően a) egészségkárosodással, életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet esetén, valamint életvédelmi céllal,
b) munkavégzés céljából,
c) a munkavégzés helyére történő közlekedés céljából, valamint a munkavégzés helyéről a lakóhelyre, a tartózkodási helyre, illetve a szálláshelyre történő közlekedés céljából és
d) a sportról szóló törvény szerint versenyszerűen sportoló számára tartott
da) edzésen vagy sportrendezvényen való részvétel céljából,
db) edzés vagy sportrendezvény helyszínére közlekedés céljából,
dc) edzés vagy sportrendezvény helyszínéről a lakóhelyre, a tartózkodási helyre, illetve a szálláshelyre történő közlekedés céljából este 8 óra és reggel 5 óra között megengedett a lakóhely, a tartózkodási hely vagy a szálláshely elhagyása, illetve a közterületen történő tartózkodás.

Továbbá kutyasétáltatás céljából este 8 óra és reggel 5 óra között megengedett a lakóhely, a tartózkodási hely vagy a szálláshely elhagyása, illetve a közterületen tartózkodás azzal, hogy a kutyasétáltatás során a lakóhely, a tartózkodási hely vagy a szálláshely 500 méteres körzete nem hagyható el.

A b)–d) pontja szerinti eseteket okirattal szükséges igazolni, mely okirat hiányában a lakóhely, a tartózkodási hely vagy a szálláshely elhagyása, illetve a közterületen történő tartózkodás.

Tilos a közterületen, illetve a nyilvános helyeken a csoportosulás, a gyülekezés, valamint a sportpályákon a csapatsportok – különösen a labdarúgás, a jégkorong, a kézilabda, a kosárlabda, a röplabda – gyakorlása.

A közterületen, a nyilvános helyen, illetve a szabadtéri sportpályákon az egyéni szabadidős sporttevékenység – különösen futás, gyaloglás, kerékpározás – gyakorlása megengedett.

3. A rendezvényekre vonatkozó védelmi intézkedések

Tilos gyűlést szervezni, illetve tartani és gyűlés helyszínén tartózkodni.

Tilos rendezvényt szervezni és helyszínén tilos tartózkodni az alábbi kivételekkel:

  • A sportrendezvényen nézőként tartózkodni tilos. A sportrendezvény nézők nélkül, zárt körülmények között megtartható.
  • A családi esemény vagy a magánrendezvény – a házasságkötés és a temetés kivételével – abban az esetben tartható meg, ha azon az egy időben jelenlévők száma nem haladja meg a tíz főt.
  • A temetésen jelenlévők száma nem haladhatja meg az ötven főt.
  • A házasságkötésnél kizárólag a szertartás vezetője, illetve az anyakönyvezető, a házasulók, a házasulók tanúi, a házasulók szülei, nagyszülei, a házasulók testvérei és a házasulók gyermekei lehetnek jelen.

4. A vendéglátó üzletekre vonatkozó védelmi intézkedések

Vendéglátó üzletben az ott foglalkoztatottak kivételével tilos tartózkodni. Kivétel ez alól az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása érdekében – az ehhez szükséges időtartamig – való tartózkodás.

A fenti tilalom nem vonatkozik

a) a munkahelyi étteremre, illetve büfére,
b) a szálláshelyen található étteremre, illetve bárra, ha ott kizárólag a szálláshely vendégét szolgálják ki,
c) a köznevelési intézmény, valamint a szakképző intézmény (a továbbiakban együtt: nevelési, oktatási intézmény) menzájára, valamint büféjére, ha ott kizárólag a nevelési, oktatási intézmény dolgozóját, illetve a nevelési, oktatási intézmény tanulóját szolgálják ki,
d) az egészségügyi intézményben található étteremre, illetve büfére.

5. Az üzletekre vonatkozó védelmi intézkedések

Az ott foglalkoztatottak kivételével tilos este 7 óra és reggel 5 óra közötti időben üzletben, lottózóban, valamint a nemzeti dohányboltban tartózkodni és ezen kereskedelmi egységek este 7 óra és reggel 5 óra kötelesek zárva tartani. A tilalom alóli kivételként este 7 óra és reggel 5 óra között a gyógyszertár és az üzemanyagtöltő-állomás nyitva tarthat.

6. A szálláshelyekre vonatkozó védelmi intézkedések

A szálláshelyen az ott foglalkoztatottak illetve a szálláshelyen az üzleti, gazdasági, továbbá oktatási tevékenység céljából érkező személyek kivételével tilos tartózkodni. Megengedett továbbá szálláshelyen a Magyar Honvédség, illetve a rendvédelmi szervek állományába tartozó, szolgálati feladatok ellátása érdekében elhelyezett személyek, továbbá a kirendelt egészségügyi dolgozók tartózkodása.

7. A szabadidős létesítményekre vonatkozó védelmi intézkedések

Tilos

a) az előadó-művészet valamennyi ágának fellépése céljából megtartott eseménynek, függetlenül annak nyilvánosságától (így különösen színház, tánc-, zeneművészet, cirkusz), b) a mozinak,
c) az edző- és fitneszteremnek,
d) az uszodának,
e) a közfürdőnek,
f) a jégpályának,
g) az állatkertnek, a vadasparknak,
h) a kalandparknak, a vidámparknak,
i) a játszóháznak és
j) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvényben meghatározott
ja) muzeális intézménynek,
jb) nyilvános könyvtári ellátást biztosító intézménynek,
jc) kép- és hangarchívumnak,
jd) közművelődési intézménynek,
je) közösségi színtérnek és
jf) integrált kulturális intézménynek
a látogatása és e helyszíneken – az ott foglalkoztatottak kivételével – a tartózkodás.

8. A nevelési, oktatási intézményekre vonatkozó védelmi intézkedések

A bölcsődék, az óvodák és az általános iskolák a 8. osztályig nyitva tartanak. Az iskolák a középfokú oktatásban 9. osztálytól digitális munkarendben működnek, a felsőoktatási intézményben az oktatás digitális oktatás keretei között folytatható.

A nevelési, oktatási intézménybe az ott foglalkoztatott személyen, az ott szükséges karbantartási, illetve javítási munkát végző személyen, a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkezőn, a gyermeken, illetve a tanulón és a gyermeket, illetve a tanulót kísérő nagykorú személyen kívül más személy nem léphet be. A kísérő személy maszk viselése esetén az intézmény területére a testhőmérséklet-mérési pontig léphet be. Az intézménybe történő érkezéskor mindenki köteles magát a testhőmérséklet ellenőrzésnek alávetni.

Az intézményben foglalkoztatott személy, az ott szükséges karbantartási, illetve javítási munkát végző személy, a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkező személy illetve a nagykorú személy csak abban az esetben léphet be az intézménybe, ha a testhőmérséklete nem haladja meg az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket. Az intézménybe történő belépés során azt a gyermeket, illetve kiskorú tanulót, akinek a testhőmérséklete eléri vagy meghaladja az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket, a többi gyermektől, illetve tanulótól el kell különíteni, és erről a szülőt vagy a törvényes képviselőt távközlési eszköz útján haladéktalanul tájékoztatni kell.

9. Jogkövetkezmények

A rendeletben meghatározott védelmi intézkedések betartását a rendőrség a Magyar Honvédség közreműködésével ellenőrzi. A rendőrség 100 000 forinttól 1 000 000 forintig terjedő bírságot szabhat ki, illetve a helyiséget, területet, intézményt, illetve a helyszínt legalább egy napra, legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen bezárathatja.

Kérem a Tisztelt Lakosságot veszélyhelyzeti védelmi intézkedések betartására!

Harsányi László
polgármester
Címkék:
Értékelés:
(1 szavazat)