Dombrád és Térsége Szociális Alapszolgáltatási Központ

Dombrád és Térsége Szociális Alapszolgáltatási Központ
Az intézmény megnevezése: Dombrád és Térsége Szociális Alapszolgáltatási Központ
Területi iroda, székhely: 4492 Dombrád, Kossuth u. 63.
Alapító szerv: Dombrád Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
Felügyeleti szerv: Dombrádi Közös Önkormányzati Hivatal
Vezetője: Gyüre Szilvia
Működési terület: Dombrád város, Tiszakanyár és Újdombrád községek közigazgatási területe

Az intézmény jogállása:

a., A gazdálkodás megszervezésének módja szerint: részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.

b., A költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szerint: rész jogkörrel rendelkező.

Székhelye: 4492 Dombrád, Kossuth u. 63. sz.

Területi iroda I.: 4493 Tiszakanyár, Dombrádi u. 37.

Területi iroda II.: 4491 Újdombrád, Fő u. 48.

Illetékességi terület: A házi segítségnyújtás, a családsegítés, szociális étkeztetés és a gyermekjóléti feladatok tekintetében: Dombrád város, Tiszakanyár és Újdombrád községek közigazgatási területe.

Működési kör: Családsegítés és Gyermekjóléti alapellátás, Házi segítségnyújtás, Szociális étkeztetés

Önálló jogi személyiségű, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, amely a bérelőirányzata felett önállóan jogosult dönteni. Az intézmény pénzügyi- gazdálkodási feladatait – külön megállapodás szerint – Dombrád Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala (Dombrád, Rákóczi u. 16. sz.), mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv látja el. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

Az intézmény a 1993. évi III. tv. 57.§. (4) bek. szerinti, személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapszolgáltatásokat és gyermekjóléti alapszolgáltatást nyújtó intézmény.

Az intézmény élén Dombrád Városi Önkormányzat képviselőtestülete által kinevezett egyszemélyi felelős vezető áll.

Az intézményvezető felett a munkáltatói jogokat a Képviselő testület, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. Az intézmény vezetőjének megbízása, kinevezése, felmentése, és fegyelmi jogkör gyakorlása esetében a társult önkormányzatok polgármestereinek véleményét előzetesen ki kell kérni.

Az intézményvezető egy személyi felelős az intézmény működéséért, gazdálkodásáért, az utalványozási jogkör gyakorlásáért.

Az intézményi dolgozókat – a társulásban résztvevő polgármesterek véleményének kikérésével az intézményvezető nevezi ki és gyakorolja felettük a munkáltatói jogkört a Kjt. és Munka törvénykönyve rendelkezései szerint.

Az intézmény személyi feltételei:

Az egyes szakmai feladatokat ellátó munkatársak, a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú mellékletében meghatározott szakirányú végzettséggel rendelkeznek.

A szakmai létszámot, az egyes munkaköröket betöltők szakképesítés szerinti megoszlását, a Szervezeti és Munkaköri Szabályzat tartalmazza.

  • Intézményvezető, családgondozó, gyermekjóléti szolgálat tevékenységeit, illetve gondnoki feladatokat is ellát (szociológus, szociális munkás)
  • 4 fő családgondozó, ebből egy fő Tiszakanyár község területén lát el a családsegítési és a gyermekjóléti feladatokat hetente egy alkalommal (két fő Msc egészségügyi szociális munkás végzettségű, illetve két fő szociálpedagógus végzettségű)
  • 8 fő szociális gondozó (ebből 2 fő felsőfokú, 6 fő középfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik)
  • fő szociális gondozó (közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott szakirányú végzettséggel)

Az intézmény tevékenységi köre

Alaptevékenység:

a., szociális alapellátási körben:

- családsegítés
- házi segítségnyújtás
- szociális étkeztetés

b., gyermekjóléti alapellátás: gyermekjóléti szolgáltatás

Az intézmény a családsegítés a házi segítségnyújtás és étkeztetés szociális alapellátási feladatokat, valamint a gyermekjóléti szolgáltatás feladatát látja el. Családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, házi segítségnyújtás önálló szakmai egységként működik. A szakmai egységek munkájának összehangolását az intézményvezető végzi.

Az intézmény munkáját a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv., a személyes gondoskodást nyújtó intézmények szakmai feladatairól szóló 1/2000 (I.7.) SZCSM rendelet, a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá Szociális Munkások Etikai Kódexe alapján végzi.

Szociális Alapszolgáltatási Központ szervezeti felépítése és további információk (.pdf)

Értékelés:
(3 szavazat)